www.erdemlifidan.com

ANA SAYFA | PORTAKALLAR | MANDALİNALAR | GREYFRUTLAR  | LİMONLAR  |  DİĞER ÇEŞİTLER YAPRAK TAHLİLİ TOPRAK TAHLİLİ
10.03.2015'de güncellendi.

Turuncgiller.com

 

    Turunçgillerde Gübreleme

        TURUNÇGİLLERDE  BESLEME
      Günümüzde, tarımsal alanları artırarak önemli bir ürün artışı
sağlanmasından ziyade, birim alandan daha çok ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlayacak önlemlerin alınması hedeflenmiştir. Yapılan araştırmalar, gübrelemenin verim artışındaki payının % 50’nin üzerinde olduğunu göstermiştir. Meyve ağaçları üzerinde yapılan çok sayıdaki gübreleme denemeleri; gübreleme ile ürünün miktar ve kalitesinin önemli ölçüde yükseltilebileceğini, ağaçların hastalık ve zararlılara dayanıklılıklarının artırılabileceğini ispatlamıştır. Turunçgiller, yaprağını dökmeyen meyve türlerindendir. Bu nedenle bütün yıl boyunca topraktan besin maddesi kaldırırlar. Yüzlek bir kök sistemine sahiptirler. Kök sistemlerindeki saçak kökler çok azdır. Topraktaki besin maddelerini absorbe etme kapasiteleri  oldukça düşüktür.               
        Turunçgillerde en çok noksanlığı görülen makro besin
maddeleri Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K); mikro besin maddeleri ise Çinko (Zn), Mangan (Mn) ve Demir (Fe)’dir. Bazı makro ve mikro besin maddelerinin turunçgillerdeki noksanlık belirtileri aşağıda verilmiştir.

               Azot (N)
      Turunçgillerin azot ihtiyacının fazla olması, yetiştirildikleri
toprakların azotça fakir bulunması, bu topraklara verilen azotlu
gübrelerdeki azotun yıkanma yoluyla kolayca kayba uğraması nedeniyle azot noksanlığı sıkça görülür. Azot noksanlığında ilk olarak yaşlı yapraklar, normal yeşil renklerini kaybederler. Noksanlığın derecesine bağlı olarak damarlar dahil olmak üzere, açık yeşil veya sarı bir renk alırlar. Ağaçta yaprak ve sürgün oluşumu azalır. Yapraklar küçük kalır ve ağaçlarda vaktinden önce yaprak dökümü olduğundan, ağacın yaprak sistemi seyrekleşir. Azot noksanlığı aynı şekilde çiçek ve meyve
tutumunu da etkilemekte ve meyve miktarının azalmasına neden
olmaktadır. Azot noksanlığı meyve kalitesini de etkiler. Meyve rengi bozulur ve normalden daha açık renkli olur. Meyve kabuğu ince ve deri gibi bir hal alır. Meyveler vaktinden önce olgunlaşır.
 


Turunçgillerde azot noksanlığının yapraklardaki belirtisi

             Fosfor (P)
        Turunçgillerin yetiştirildikleri toprakların fosforca fakir olması ve turunçgillerin topraktaki fosfordan yararlanma güçlerinin çok düşük olması nedeniyle, fosfor noksanlığı görülür. Fosfor noksanlığında turunçgil yapraklarında görülen en karakteristik belirti, yaşlı yaprakların başlangıçta normalden daha koyu yeşil bir renk alması, daha sonra bronzlaşmanın kendini göstermesidir. Yaprak yaşı ilerledikçe, yaprak uçlarında ve kenarlarında nekrozlu kısımlar belirmektedir. Ağaçlarda
yaprak ve sürgün oluşumu azalmakta, yapraklar normale oranla küçük kalmakta ve erken dökülmektedir. Fosfor noksanlığı, ayrıca dalların uçlarından kurumalarına ve meyve sayısının azalmasına yol açmaktadır. Meyveler küçük, şekilleri bozuk, kalın kabuklu, usare miktarı düşük, asit içerikleri ise yüksek olmaktadır


Turunçgillerde fosfor noksanlığında yaşlı yapraklarda
başlangıçta daha koyu renk oluşur.

               Potasyum (K)
       Turunçgillerde potasyum noksanlığının çok görülmesinin en
önemli nedeni, turunçgillerin potasyum ihtiyacının çok fazla olmasıdır. Potasyum noksanlığında yapraklarda görülen en önemli belirti, yaşlı yaprakların uçtan itibaren sararması ve bunun yaprak kenarları boyunca ilerlemesidir. Zamanla bu kısımlar esmerleşir ve dokular ölür. Yaprağın iç kısmı ise uzun bir süre normal yeşil rengini korur. Noksanlığın devam etmesi halinde sürgün uçları ölür, yapraklar kalınlaşır, küçülür ve vaktinden önce dökülür. Potasyum noksanlığı aynı zamanda, ağaçlarda rüzgârın etkisiyle kırılan dal sayısı ile hasattan önce dökülen meyve
sayısını da artırmaktadır. Mevcut besin maddeleri içerisinde potasyum, meyve kalitesi üzerine olan etkisi bakımından başta gelmektedir. Meyve büyüklüğünü, bileşimini, dış görünümünü ve muhafaza özelliğini önemli ölçüde etkiler. Potasyum noksanlığında meyveler küçük, meyve kabuğu çok ince ve meyvedeki usare miktarı düşük olmaktadır


Turunçgillerde potasyum noksanlığının yapraklardaki belirtisi

                   Magnezyum (Mg)
         Turunçgillerde magnezyum noksanlığı; azot, fosfor ve
potasyuma göre daha az görülür. Magnezyum noksanlığı, fazla ürün veren ağaçlarda ve yaz sonunda veya sonbaharda ortaya çıkmaktadır. Meyvelerinde fazla çekirdek bulunan turunçgil türleri magnezyum noksanlığına karşı çok hassastır. Magnezyum noksanlığı yaşlı yapraklarda kendini gösterir. Magnezyum noksanlığında yaprakların ana damarları arasında açık renkli çizgiler belirir. Yaprak ucu ve damarlar uzun süre normal yeşil renklerini muhafaza ederler Magnezyum noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde ise, yapraklar beyaz bir renk alırlar ve dökülmeye başlarlar. Meyve kabuğu kalınlaşır, meyvenin iç ve dış rengi açılır. Kuru madde, C vitamini ve asit miktarı düşer. Ağaçlarda meyve dökümü fazla olur. Ağaçların düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılıkları azalır, kök gelişmesi zayıflar ve ürün miktarı azalır. Magnezyum noksanlığı, aynı zamanda çinko ve mangan
noksanlıklarının şiddetlenmesine neden olur.


Turunçgillerde magnezyum noksanlığının yapraklardaki belirtisi

                    Demir (Fe)
        Demir noksanlığı, turunçgil yetiştiriciliğinde önemli bir problemdir. pH’sı yüksek ve kalsiyumca zengin olan topraklarda çok yaygındır. Böyle topraklarda demir, suda erimeyen bileşikler oluşturmakta ve bitkiler bundan yararlanamamaktadır. Ayrıca uygun olmayan drenaj, fazla sulama suyu, tuzluluk, düşük toprak sıcaklığı gibi kök gelişmesi üzerine olumsuz etki yapan faktörler de, demir noksanlığının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Demir noksanlığında yaprak damarları uzun süre yeşil kalmakta, damar araları sararmaktadır. Yaprak bir ağ
görünümünü almaktadır. Ağaçlarda gelişme zayıf, meyve sayısı az, meyveler küçük, sert ve renksizdirler


Turunçgillerde demir noksanlığının yapraklardaki belirtisi

                      Çinko (Zn)
       Turunçgiller içerisinde çinko noksanlığı, portakallarda çok
görülmektedir. Çinko noksanlığı, genel olarak, alkali reaksiyonlu
topraklarda ortaya çıkmaktadır. Toprakta kireç oranı yüksek, su fazla ve yüksek fosfat konsantrasyonu bulunması çinko noksanlığına neden olmaktadır. Çinko noksanlığı, turunçgillerde rozet oluşumuna neden olmaktadır. Normale oranla çok küçülen yapraklarda damarlar yeşil kalmakta, damar araları sararmakta ve yapraklar alacalı bir hal almaktadır. Çinko noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde, boğum araları daralmakta, sürgün ve dallar ince ve kısa kalmakta, zamanla yapraklar ölmektedir. Meyveler normalden küçük, yumuşak kabuklu, renksiz, aromasız ve şekilleri bozuk olmaktadır


Turunçgillerde demir noksanlığının yapraklardaki belirtisi

                 Mangan (Mn)
        Turunçgillerde mangan noksanlığı, kireç kapsamları yüksek, alkali reaksiyonlu topraklarda sık görülmektedir. Mangan noksanlığı, yaşlı yaprakların damar aralarındaki sararma ile kendini gösterir. Noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde yaprağın tümü sarı bir renk alır. Renklerini kaybeden yapraklar dökülür. Diğer birçok besin maddesinden farklı olarak, mangan noksanlığı yaprak büyüklüğünü etkilemez ve ağacın gölgelenen kısmında kendini gösterir.


               Bakır (Cu)
        Turunçgillerde bakır noksanlığı, kumlu ve asit reaksiyonlu
topraklarda görülür. Aşırı kireç miktarı ve fazla miktarda fosforlu
gübrelerin kullanılması, bakır noksanlığına neden olur. Bakır
noksanlığında genç yapraklar küçülür, renkleri açılır. Yaşlı yapraklar ise koyu bir renk alırlar. Sürgün ve dallarda uç kuruması ve zamk akıtma görülür. Uçları kuruyan sürgünler “S” şeklinde bükülür ve ölür. Bakır noksanlığında meyve tutumu çok az olmaktadır. Meyveler küçük kalmakta, meyve kabuğu kalınlaşmaktadır. Turunçgillerde bazı makro ve mikro besin maddelerinin noksanlıklarının oluşmasını engellemek amacıyla her koşulda uygulanabilecek bir gübreleme programının hazırlanmasına olanak yoktur. Turunçgillerde, diğer meyve türlerinde olduğu gibi uygulanacak gübre miktar ve cinslerinin belirlenmesindeki en iyi yol yaprak ve toprak analizlerinin yaptırılmasıdır. Bu hususta gerekli bilgi ve yardım için Tarım Bakanlığı’na bağlı Enstitülere ve Üniversitelere başvurulabilir. Bitkilerin gübreleme ile toprağa verilen besin maddelerinden en iyi şekilde yararlanmaları, bu besin maddelerinin uygun metotlarla toprağa verilmelerine bağlıdır. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi turunçgillerde de gübreler; toprak yüzeyine
serpme, toprak içerisine gömme ve yapraktan uygulama şeklinde
verilmektedir. Azotlu gübreler, toprak yüzeyine serpme şeklinde
uygulanırken fosfor ve potasyumlu gübrelerin mutlaka ağaçların taç izdüşümlerine açılan hendek veya çukurlara gömülmeleri gereklidir.

 


 

Bizi İzleyerek         Tanıyın    

Beğen.

 

  Online Fidan Satış Sitesi

 

Bahçe'mi Kuracaksınız..?
Fidan İhtiyacınız için Tıklayın...

 
   

Turunçgil Çeşitleri ...

 

Portakal'lar
Limon'lar

 
 

Mandalina'lar

 
 
 

Greyfrut'lar
Kumquat'lar

 
 

Diğer Çeşitler

 
 
  Turunçgil Zararlanmaları  
 

Turunçgillerde Entegre Mücadele

 

E-mail
turuncgil@turuncgiller.com
Fidan Üretim Alanı:
Elvanlı Mahallesi Tiedaş Santral yolu Üzeri
Erdemli-Mersin
Yazışma Adresi: P.K: 20 Erdemli-Mersin
Telefon:  0324 5444232   Gsm. 0532 4657460
 

 

 
 

 30-Ocak- 2015        Web Master: Erdemli-fidancılık  Telf:  0 532 4657460

Elvanlı-Erdemli

replica hermes birkin, replica celine bags, Replica Louis Vuitton, canada goose outlet toronto, Canada goose Oultet sale Cheap online Canada Goose men xs Canada Goose 2016 louis vuitton outlet Outlet Moncler replica montblanc crescenttravelclub moncler ski homme ¨C moncler ski prix hermes bag replica celine tote bags prada bags outlet canada goose jacket sale celine outlet canada goose parka prada outlet bags hermes bag kelly