name=vs_targetSchema>

www.erdemlifidan.com

ANA SAYFA | PORTAKALLAR | MANDAL�NALAR | GREYFRUTLAR  | L�MONLAR  |  D��ER �E��TLER YAPRAK TAHL�L� TOPRAK TAHL�L�
29.12.2017'de g�ncellendi.

Turuncgiller.com

 

   
                  Giri�
           Anavatan� �in, G�neydo�u Asya ve Hindistan olan turun�giller genel olarak tropik ve subtropik iklim alanlar�nda
yeti�ebilmekte, s�cakl���n -4 �C�nin alt�na d��medi�i y�relerde
ise ticari anlamda yeti�tiricili�i yap�labilmektedir. �lkemizde, 2,3 milyon tona ula�an narenciye �retimi Akdeniz ve Ege B�lgesinde, sahil kesimlerinde yeti�mektedir. �lkemizde elma ile �z�mden sonra en fazla yeti�tirilen ve ayn� zamanda en �ok ihracat� yap�lan meyve turun�gildir. Ticari anlamda �retim incelendi�inde gerek T�rkiye, gerekse d�nyada portakallar, limonlar, mandarinler ve alt�ntoplar en �ok �retimi yap�lan t�rlerdir.
           EKOLOJ�K �STEKLER�
     Turun�gil yeti�tiricili�ini s�n�rlayan en �nemli etken s�cakl�kt�r. Gerek d���k, gerek y�ksek s�cakl�klar meyve verimlili�i ve kalitesini olumsuz y�nde etkilemektedir. Hava s�cakl��� tehlikeli noktaya d��medi�i halde, so�uk hava; �n�nde engel bulunan yerlerde ve tabanlarda birikerek bir �don g�l�� olu�turur. So�uk havan�n y���ld��� b�yle arazilerde so�uk ve don zarar� g�r�lebilir.


Bu sitede yer alan Hastal�k ve zararl�larla m�cadele ile ilgili konulardan �o�u
T.C.
TARIM VE K�Y��LER� BAKANLI�I
Koruma ve Kontrol Genel M�d�rl���'nden edinilmi�tir. Te�ekk�r ederiz

 


 

Bizi �zleyerek         Tan�y�n    

Be�en.

 

  Online Fidan Sat�� Sitesi

 

Bah�e'mi Kuracaks�n�z..?
Fidan �htiyac�n�z i�in T�klay�n...

 
   

Turun�gil �e�itleri ...

 

Portakal'lar
Limon'lar

 
 

Mandalina'lar

 
 
 

Greyfrut'lar
Kumquat'lar

 
 

Di�er �e�itler

 
 
  Turun�gil Zararlanmalar�  
 

Turun�gillerde Entegre M�cadele

 

E-mail
turuncgil@turuncgiller.com
Fidan �retim Alan�:
Elvanl� Mahallesi Tieda� Santral yolu �zeri
Erdemli-Mersin
Yaz��ma Adresi: P.K: 20 Erdemli-Mersin
Telefon:  0324 5444232   Gsm. 0532 4657460
 

 

 
 

 30-Ocak- 2015        Web Master: Erdemli-fidanc�l�k  Telf:  0 532 4657460

Elvanl�-Erdemli